Καταστατικό

Ελληνικό Κολλέγιο Μαστολογίας (Ε.Κ.Μ) - Greek College Of Senology

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝIΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ MAΣΤOΛOΓlAΣ (ΕΚΜ)»

Στην Αθήνα σήμερα στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 οι υπογράφοντες:

1) Βασίλείος Μπαρµπούνης του Παναγιώτη κάτοικος Πειραιά, οδός αρ.,
κάτοχος του Α.Δ.Τ.:… …………………… Α.Τ.:………………………………… και με
Α.Φ.Μ.:…………………

2) Δηµήτριος ΤρυΦωνόπουλος του Ιωάννη κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός
αρ., κάτοχος του Α.Δ.Τ.:……………………… Α.Τ.: ………………………………… και με
Α.Φ.Μ.:…………………

3) Γεώργιος Ασηµακόπουλος του Ιωάννη κάτοικος Αθηνών, οδός αρ., κάτοχος του
Α.Δ.Τ.:……………………… Α.Τ.:………………………………… και με Α.Φ.Μ.:…………………

4 Γεώργιος Λύπας του Δηµητρίου κάτοικος Αττικής, οδός, κάτοχος του
Α.Δ.Τ.:……………………… Α.Τ.: ………………………………… και με Α.Φ.Μ.:…………………

5) Ευθυµία Μπάµη του Παναγιώτη κάτοικος Αθηνών, οδός αρ., κάτοχος του
Α.Δ.Τ.:……………………… Α.Τ.: ………………………………… και με Α.Φ.Μ.:…………………

συμφωνούμε με το παρόν την ίδρυση εταιρείας μη κερδοσκοπικής, υποκειμένης
στις περί δημοσιεύσεως διατάξεις του άρθρου 784 του Αστικού Κώδικα, της
οποίας το καταστατικό είναι το ακόλουθο:

ΑΡΘΡΟ 1ο

Επωνυμία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας είναι:
«ΕΛΛΗΝIΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ MAΣΤOΛOΓlAΣ» και ο διακριτικός τίτλος
«ΕΚΜ».
Η εταιρία θα χρησιμοποιεί σφραγίδα με την επωνυμία της στην Ελληνική και
Αγγλική γλώσσα., η δε επωνυμία της στις σχέσεις της εταιρίας με το εξωτερικό
είναι :
«GRΕΕΚ COLLEGE OF SENOLOGY (GCS)»

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Αθήνα, οδός Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 108 11527
(Ιπποκράτειο Νοσοκομείο), Η εταιρεία μπορεί να αλλάξει διεύθυνση, εντός των
ορίων του δήμου της έδρας της χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας συμφωνείται κατ’ αρχήν απεριόριστη. Πλην όμως είναι
δυνατόν, να λυθεί οποτεδήποτε, με καταγγελία των 2/3 των συμβαλλομένων εφ’
όσον υπάρξει σπουδαίος λόγος και εφ’ όσον η ύπαρξή του διαπιστωθεί τελεσίδικα
από το αρμόδιο δικαστήριο και μόνο από τότε (από της τελεσιδικίας) θα επέρχεται
λύση.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΣΚΟΠΟΙ- ΣΤΟΧΟΙ-ΜΕΣΑ

Οι σκοποί της Εταιρείας είναι αποκλειστικά επιστημονικοί, κοινωφελείς,
φιλανθρωπικοί, ανθρωπιστικοί, και σε καμία περίπτωση κερδοσκοπικοί,
περιλαμβάνουν δε ενδεικτικά:
α) Την προαγωγή της ιατρικής επιστήμης και την άμεση ωφέλεια του κοινωνικού
συνόλου.
β) Την καλλιέργεια και προώθηση της κλινικής και βασικής έρευνας και των
εφαρμογών της στην ιατρική και ιδίως στην ογκολογία, (στην Ελλάδα και τον
διεθνή χώρο), σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς.
γ) Την οργάνωση και τον συντονισμό ερευνητικών προσπαθειών που αποσκοπούν
στην καλύτερη κατανόηση της αιτιολογίας, παθοφυσιολογίας, ανοσοβιολογίας και
επιδημιολογίας των νεοπλασματικών νόσων, καθώς και την καλύτερη θεραπευτική
αντιμετώπιση των νεοπλασιών.
δ) Την οργάνωση διδασκαλίας και ενημέρωσης στα κακοήθη νεοπλάσματα
του μαστού.
ε) Την πληρέστερη και ταχύτερη δυνατή αξιοποίηση προς όφελος του κοινωνικού
συνόλου των προόδων της ιατρικής επιστήμης, τόσο στο διαγνωστικό και
θεραπευτικό, όσο και στον τομέα της εκπαίδευσης, της πρόληψης και αγωγής
υγείαςσε θεματα που αφορούν τις νεοπλασματικές παθήσεις του μαστού.
ζ) Την οργάνωση κάθε φύσεως επιστημονικών εκδηλώσεων όπως: ανακοινώσεων,
διαλέξεων, επιστημονικών συγκεντρώσεων, συνεδρίων ελληνικών και διεθνών,
με σκοπό την ελεύθερη διακίνηση ιδεών και γνώσεων πάνω στο αντικείμενο της
εταιρείας
η) Την ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση της κοινής γνώμης και των φορέων
της δημόσιας διοίκησης στη σχέση της υγείας, κοινωνίας και περιβάλλοντος,
καθώς και την αναζήτηση μιας πιο ουσιαστικής ηθικής στην διαχείριση των
θεμάτων της υγείας.
θ) Την δημιουργία προϋποθέσεων για πρόληψη του καρκίνου του μαστού σε
ομάδες πληθυσμού.
ι) Την συμβολή στον εκσυγχρονισμό των νοσοκομειακών και άλλων δομών
για την αντιμετώπιση των καρκινοπαθών ιδία δε των πασχόντων απο καρκίνο του
μαστου.
κ) Την σύνδεση και συνεργασία της Εταιρείας με άλλες παρεμφερείς
οργανώσεις, του ελλαδικού και εξωελλαδικού χώρου, ιδίως με κρατικές υπηρεσίες,
ιδρύματα, επιστημονικούς και άλλους φορείς, επί παντός θέματος το οποίο έχει
σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας.
μ) Την εθελοντική προσφορά των μελών της, όπου εθνικές και κοινωνικές
ανάγκες το απαιτούν.
ν) Την υγειονομική φροντίδα και πρόληψη σε περιοχές που χρήζουν υγειονομικής
και ιατρικής φροντίδαςγια την αντιμετώπιση παθήσεων του μαστου
ξ) Την συμμετοχή σε υγειονομικές αποστολές σε περιοχές, χωριά και οικισμούς
όπου στερούνται ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης.
π) Την δυνατότητα αγοράς τεχνικού ιατρικού εξοπλισμού και μεταφορικών
μέσων για χρήση σύμφωνη με τους σκοπούς της εταιρείας.
ρ) Την εκρίζωση των προκαταλήψεων και των στιγμάτων που σχετίζονται με τον
καρκίνο του μαστου.
φ) Την πρόσβαση όλων των πολιτών στην πληροφόρηση, σε ότι αφορά τον
καρκίνο του μαστου, την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την ανακουφιστική
φροντίδα ως και την ψυχολογική τους υποστήριξη.
σ) Την αναγνώριση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών με καρκίνο
του μαστου.
τ) Την ισότιμη πρόσβαση στην ποιοτική φροντίδα του ασθενούς με καρκίνο, του
μαστού σύμφωνα με όλα τα σύγχρονα επιστημονικά στοιχεία.
Τα Μέσα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και σκοπών θα είναι ενδεικτικά
αλλα οχι αποκλειστικά:
α. Η προαγωγή κάθε είδους δραστηριότητας γενικά με τους παραπάνω σκοπούς
και ειδικότερα η δημιουργία, προώθηση και υποστήριξη δημόσιων εκπαιδευτικών
εκδηλώσεων με σκοπό την ενημέρωση για τις νεοπλασματικές ασθένειες του
μαστου, την πρόληψη και την θεραπεία τους.
β. Η διοργάνωση και διεξαγωγή ερευνών στην ελληνική επικράτεια, για την
πρόληψη και την θεραπεία των νεοπλασματικών ασθενειών του μαστου.
γ. Η συνεργασία σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο και με άλλα
πρόσωπα, φυσικά και νομικά με έδρα την Ελλάδα, άλλη χώρα – μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή οποιαδήποτε άλλη χώρα, καθώς και με κυβερνήσεις,
εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνής Οργανισμούς, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή και
μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδιαίτερα με τις Ιατρικές σχολές, τα Πανεπιστήμια
και την Εκκλησία, που επιδιώκουν τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς.
δ. Η διοργάνωση διαφημιστικών-ενημερωτικών εκστρατειών, εκθέσεων,
παρεμβάσεων και η εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ολους τους
ενδιαφερόμενους ιατρούς και επιστήμονες με γνωστικό αντικειμενο τα τις
παθήσεις του μαστου και ιδιαίτερα τις νεοπλασματικές.
ε. Η δημιουργία ιστού ενημέρωσης μέσω βιβλιοθήκης με τίτλους (έντυπα
και βιβλία) και χρήσης του διαδικτύου. Η δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου
για την καταχώρηση των δραστηριοτήτων της εταιρίας, των βιογραφικών των
συνεργατών και αναφορές στο έργο της.
ζ. Η παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού για τη χρησιμοποίησή του σε
εκπαιδευτικές η ενημερωτικές εκδηλώσεις, ή στο διαδίκτυο..
η. Η αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας:
Δημιουργία ιστοσελίδας με παροχή πληροφοριών και στήριξη σε ότι αφορά τον
καρκίνο του μαστου, δημιουργία βάσης δεδομένων, με την συλλογή από έγκυρες
πηγές (διαδίκτυο, διεθνή βιβλιογραφία, κλινικές, ινστιτούτα, οργανώσεις κ.α.).
θ. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να δημοσιεύει ή να εκτυπώνει κάθε
ανακοίνωση, ομιλία κ.λπ., που γίνεται προς αυτήν ή μέσω αυτής, χωρίς καμία
υποχρέωση αποζημιώσεων των ομιλητών ή ανακοινούντων (αφού όμως έχει
εξασφαλίσει την ρητή ή γραπτή τους άδεια).

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών, το οποίο ορίζεται στο ποσό των
πενήντα (50) ευρώ.
β) Την ετήσια συνδρομή των μελών της το οποίο ορίζεται στο ποσό
των είκοσι (20) ευρώ, η οποία μπορεί ν’ αναπροσαρμόζεται με αιτιολογημένη
απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής.
γ) Οι έκτακτες συνδρομές των μελών.
δ) Τα έσοδα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων της Εταιρείας, καθώς και
από κάθε νόμιμο μέσο για την ενίσχυση των οικονομικών της Εταιρίας και την
επίτευξη των σκοπών της.
ε) Παροχές, δωρεές, χορηγίες, επιχορηγήσεις από μέλη, ιδιώτες ή νομικά
πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, από το Κράτος, τους OTA, την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Η Εταιρεία είναι νομικό πρόσωπο, μη κερδοσκοπικό, κατά το άρθρο 784 του Α. Κ.
Η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους και μόνον, όπως
προσδιορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

1. Μέλη μπορούν να γίνουν οι Έλληνες πολίτες καθώς και οι πολίτες άλλων
χωρών που κατοικούν στην Ελλάδα. Γενικά τα μέλη είναι ίσα μεταξύ τους και
συμμετέχουν ισομερώς τόσο στα ωφελήματα, όσο και στις υποχρεώσεις που
δημιουργούνται από τη δράση της Εταιρίας.
2. Κάθε μέλος της Εταιρείας, με μοναδικό κίνητρο την ευαισθησία του και
την επιθυμία προσφοράς του για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρίας, έχει
δικαίωμα και υποχρέωση να συμμετέχει στις δραστηριότητες της. Να αναλαμβάνει
και να φέρνει σε πέρας μία περιστασιακή εργασία που θα του ανατεθεί από τη
Γενική Συνέλευση στα πλαίσια πραγμάτωσης του σκοπού της εταιρείας,
3. Τα μέλη που υπογράφουν το παρόν καταστατικό ονομάζονται Ιδρυτικά
μέλη. Με ομόφωνη απόφαση των εταίρων φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν
να κηρυχθούν μέλη της α) Αρωγά, εφ΄ όσον επιθυμούν να βοηθήσουν την
εκπλήρωση των σκοπών της εταιρίας με υλικοτεχνική, χρηματική ή άλλου είδους
νόμιμη προσφορά ή β) Επίτιμα, εάν έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες
για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας, ή αναπτύσσουν αξιόλογο έργο και
δραστηριότητες ανάλογες με αυτές που επιδιώκει η εταιρεία.
Τα αρωγά και τα επίτιμα μέλη, ενημερώνονται για τις δραστηριότητες τις
εταιρείας, κάνουν προτάσεις και λειτουργούν συμβουλευτικά, χωρίς όμως
να αποκτούν δικαίωμα στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και στη
διαμόρφωση των εταιρικών αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΠΑΥΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

1. Η ιδιότητα του μέλους παύει με το θάνατό του ή με τη γραπτή παραίτησή του
ή με τη διαγραφή του.
2. Η Γενική Συνέλευση με την απαρτία που ορίζει το άρθρο 14 και πλειοψηφία
50%+1 διαγράφει κάθε μέλος της Εταιρίας που έχει αποδειχθεί ότι ενεργεί
ενάντια στους σκοπούς της ή εμποδίζει την πραγμάτωση των σκοπών της.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

1. Πέρα από τα παρόντα ιδρυτικά μέλη, επιτρέπεται η είσοδος νέων μελών στην
εταιρεία, που ονομάζονται Τακτικά μέλη και έχουν όλα τα δικαιώματα των ήδη
μελών, εκτός του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, (για το πρώτο μόνο έτος), με τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Υποβολή σχετικής αιτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η αίτηση πρέπει
να συνοδεύεται από εισήγηση τουλάχιστον δύο (2) μελών, εκ των οποίων το ένα
(1) να είναι ιδρυτικό μέλος.
β) Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία
50%+1.
2. Κάθε νέο μέλος που εισέρχεται στην εταιρεία υποχρεούται να
καταβάλλει την ετήσια εισφορά που ορίζει το καταστατικό.
3. Η απόκτηση της εταιρικής ιδιότητας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη
αποδοχή του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΕΙΣΦΟΡΑ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε ιδρυτικό μέλος της εταιρίας από τα αναφερόμενα παραπάνω
συνεισέφερε σήμερα το ποσό των (50) ευρώ και έτσι το πρώτο κεφάλαιο της
Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτερο όργανο της Εταιρίας και απαρτίζεται από
όλα τα μέλη της.
2. Στη Γενική Συνέλευση κάθε τακτικό μέλος έχει δικαίωμα μίας ψήφου.
3. Τα μέλη μετέχουν στη Γενική Συνέλευση προσωπικά.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων που
αποτελείται από όλα τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη και αποφασίζει για κάθε θέμα
που αφορά την Εταιρεία και για το οποίο δεν προβλέπεται να αποφασίζει άλλο
όργανο. Στη Γ.Σ., τακτική και έκτακτη, προεδρεύει το προεδρεύων μέλος της
Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.), ή, απουσία αυτού, ένα άλλο μέλος της Δ.Ε., εκτός
της εκλογικής Γ.Σ., όπου εκλέγεται τριμελής επιτροπή η οποία διευθύνει την
Γ.Σ. και διεξάγει τις εκλογές. Μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού
εκλέγεται προσωρινή Δ.Ε. για έξι (6) μήνες, η οποία προετοιμάζει την πρώτη Γ.Σ.
με εκλογικό χαρακτήρα.
Ο σχεδιασμός της λειτουργίας της εταιρείας και η λήψη των αποφάσεων
για όλα τα θέματα που αφορούν την διοίκηση και την διαχείριση, γίνεται. με
ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ., μέσα στα πλαίσια του Νόμου και του Καταστατικού
αυτού.
Η Γ.Σ. μπορεί να μεταβιβάζει με ειδική απόφαση την άσκηση ορισμένων
αρμοδιοτήτων διαχείρισης και εκπροσώπησης σε έναν μόνο από τους εταίρους, ή
και σε καθέναν από τους εταίρους χωριστά και ειδικότερα: την εκπροσώπηση της
εταιρίας για κάθε της ενέργεια νομική ή υλική και να παρίσταται για λογαριασμό
της σε κάθε αρχή ή δικαστήριο, να συνδιαλέγεται με φυσικά πρόσωπα ή νομικά
πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, την εξουσία να υπογράφει κάθε
έγγραφο, να εισπράττει χρήματα και να ενεργεί δοσοληψίες για λογαριασμό της
εταιρίας, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις έναντι τρίτων και να δεσμεύει την εταιρία
με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, πάντοτε μέσα στα
πλαίσια του παρόντος καταστατικού.
Με εσωτερικό κανονισμό, που μπορούν να καταρτίσουν οι εταίροι με
ομόφωνη απόφασή τους, είναι δυνατό να ρυθμίζονται θέματα της εταιρίας που
ανάγονται στην εσωτερική της λειτουργία και τις επιμέρους δραστηριότητές της.
2. Θέματα Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων είναι:
α) Απολογισμός των εργασιών της Διοικούσας Επιτροπής.
β)Απολογισμός της ταμειακής διαχείρισης και ισολογισμός εσόδων και
εξόδων του περασμένου χρόνου της Εταιρίας.
γ) Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων, τον οποίο καταρτίζει η Διοικούσα
Επιτροπή και εγκρίνει ή όχι η Γενική Συνέλευση.
Επίσης στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ. ανήκουν:
α) Η τροποποίηση του καταστατικού, η οποία γίνεται κατόπιν εισήγησης
της Διοικούσας Επιτροπής και με την ψήφο των 2/3 της Γενικής Συνέλευσης.
β) Η συγχώνευση, η διάλυση ή η ανασύσταση της εταιρίας.
γ) Η συμμετοχή σε ένωση προσώπων και η αποχώρηση από αυτήν.
δ) Η έγκριση προγραμματισμού και απολογισμού.
ε) Η εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται ελεύθερα από την Διοικούσα Επιτροπή της
εταιρείας, εκτός από την τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση που συγκαλείται
υποχρεωτικά μέχρι την 31η Δεκέμβριου κάθε χρόνου. Έκτακτη Γ.Σ. μπορεί να
συγκληθεί εφόσον το ζητήσουν ενυπόγραφα το 50%+1 των ταμειακώς εντάξει
μελών.
Η Συνέλευση πραγματοποιείται στην έδρα της Εταιρίας εκτός εάν αιτιολογημένα
αποφασίσει διαφορετικά η Διοικούσα Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα εφόσον κατά την έναρξη της
συνεδρίασης είναι παρόντα τα μισά+1 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών
της Εταιρείας. Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική
Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα την επομένη ημέρα την ίδια ώρα, εφόσον είναι
παρόντα το 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών της εταιρείας.
2. Το μέλος δεν έχει δικαίωμα να ψηφίζει: α) όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση
για την απαλλαγή του από την ευθύνη και β) για την διαγραφή του από μέλος.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των
παρισταμένων μελών της Εταιρίας, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται
παμψηφία των μελών και προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Στην Εκλογική Γενική Συνέλευση που γίνεται κάθε 3 χρόνια εκλέγονται τα
τρία (3) μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της εταιρείας (Προεδρεύον μέλος,
Γραμματέας και Ταμίας) των οποίων η θητεία είναι τριετής. Υποψηφιότητες
μπορούν να κατατεθούν στο Γραμματέα μέχρι 3 ημέρες προ της Εκλογικής
Γενικής Συνέλευσης. Η Δ.Ε. συνέρχεται με πρωτοβουλία του πλειοψηφούντος
μέλους και αποφασίζει την ανάθεση καθηκόντων (Προεδρεύων, Γραμματέα και
Ταμία).

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Η Διοικούσα Επιτροπή διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρία σύμφωνα με τις
διατάξεις του Καταστατικού.
2. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την διοίκηση και τη διαχείριση της
Εταιρίας μέσα στα πλαίσια του Νόμου, του Καταστατικού και των αποφάσεων της
Γενικής Συνέλευσης.
3. Μπορεί να μεταβιβάζει με ειδική απόφαση την άσκηση ορισμένων
αρμοδιοτήτων του και την υπογραφή σχετικών πράξεων στο Προεδρεύον Μέλος
ή σε ένα από τα μέλη της Εταιρίας.
4. Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής οφείλουν να καταβάλλουν την ίδια επιμέλεια
που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις κατά τη διαχείριση των υποθέσεων
της Εταιρίας.
5. Εφόσον η Δ.Ε. κρίνει αναγκαία τη βοήθεια στο έργο τη μπορεί να επιλέξει ένα ή
περισσότερα από τα μέλη της Εταιρείας για επικουρικό έργο, χωρίς όμως δικαίωμα
ψήφου στη Δ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Η πρόσκληση συνεδρίασης της Δ.Ε. απευθύνεται έγγραφα στα μέλη το
αργότερο μέχρι την προηγούμενη της συνεδρίασης από το προεδρεύον μέλος
και αναφέρεται ο τόπος, η ημέρα και η ώρα συνεδρίασης, όπως και τα θέματα
που πρόκειται να συζητηθούν. Αντί για έγγραφη πρόσκληση μπορεί η Δ.Ε.. να
αποφασίζει στην τελευταία συνεδρίασή του τον τόπο, την ημέρα, την ώρα και τα
θέματα της επομένης συνεδρίασης. Με πλειοψηφία των 2/3 των παρισταμένων
προστίθενται και άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Η Δ.Ε. ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη.
2. Οι αποφάσεις της Δ.Ε. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία.
3. Η Δ.Ε. επιλέγει τον λογιστή της εταιρείας, ο οποίος διατηρεί τα λογιστικά βιβλία
και ανάλογα έγγραφα της εταιρείας και διεκπεραιώνει τις υποχρεώσεις της που
απορρέουν από το νόμο και το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Το Προεδρεύον Μέλος εκπροσωπεί την Εταιρία σε όλες τις σχέσεις της με
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώπιον των δικαστικών και άλλων αρχών.
2. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες και
προεδρεύει σ’ αυτές κηρύσσοντας την έναρξη και τη λήξη τους.
3. Διευθύνει τις συζητήσεις, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, δίνει το
λόγο σε καθένα από τα μέλη, επεμβαίνει σ’ αυτούς που παρεκτρέπονται
επαναφέροντάς τους στην τάξη, υπογράφει μαζί με το Γραμματέα τα πρακτικά
των συνεδριάσεων, όλα τα έγγραφα και τα χρηματικά εντάλματα. Γνωστοποιεί
στο Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση κάθε θέμα άξιο λόγου. Υπογράφει με
τον Ταμία τις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων και πληρωμών και φροντίζει για
την απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρίας και για την εφαρμογή του Καταστατικού.
4. Λογοδοτεί αυτοπροσώπως ή διά του Γραμματέα στην Γενική Συνέλευση για τα
πεπραγμένα της Δ.Ε. κατά το διάστημα της θητείας της.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Γραμματέας φυλάσσει τα αρχεία της Εταιρείας, ενεργεί την
αλληλογραφία, την εγγραφή των μελών, τη σύνταξη των εγγράφων και των
πρακτικών των συνεδριάσεων, προσυπογράφει με το Προεδρεύον Μέλος όλα τα
έγγραφα και τις εντολές, μεριμνά με το Προεδρεύον Μέλος για την εκτέλεση των
αποφάσεων της Δ.Ε. και των Γενικών Συνελεύσεων, ενημερώνει τα μέλη της
Εταιρίας για τις ενέργειες της Δ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Ταμίας επιμελείται για την είσπραξη κάθε εσόδου της Εταιρίας και
διενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα με τις αποφάσεις της Δ.Ε. Ειδικότερα έχει τα
εξής καθήκοντα:
1. Μεριμνά για την είσπραξη δωρεών, επιχορηγήσεων και λοιπών εσόδων,
εκδίδοντας ταυτόχρονα διπλότυπη απόδειξη είσπραξης από στέλεχος που φέρει
την σφραγίδα της Εταιρίας, θεώρηση από το Προεδρεύον Μέλος και αριθμό
συνεδρίασης της Δ.Ε. περί την κυκλοφορία του.
2. Είναι ατομικά υπεύθυνος για όλα τα χρήματα που εισπράττονται.
3. Καταθέτει κάθε ποσό επ’ ονόματι της Εταιρίας σε Τράπεζα που ορίζει το Δ.Ε. Οι
καταθέσεις αναλαμβάνονται από το Προεδρεύον Μέλος και τον Ταμία, μετά από
απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής.
4. Τηρεί όλα τα απαραίτητα για την Εταιρεία βιβλία του Ταμείου, δηλαδή
διπλότυπες αποδείξεις, βιβλίο Ταμείου, μαζί με τον Λογιστή που έχει επιλεγεί από
την Δ.Ε.
5. Φυλάσσει το περιεχόμενο του Ταμείου, τα χρηματόγραφα και τα διάφορα
αποδεικτικά, συντάσσει τις μηνιαίες καταστάσεις του Ταμείου.
6. Συντάσσει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της Εταιρείας και υποβάλλει
στις τακτικές συνεδριάσεις της Δ.Ε. και στις τακτικές Συνελεύσεις της Εταιρίας,
εφόσον ζητηθεί, αναλυτική έκθεση της οικονομικής κατάστασης της Εταιρίας.

Ειδικά για την Διοικούσα επιτροπή που θα διοικήσει την εταιρεία
για τα τρία πρώτα χρόνια αποφασίζεται ότι θα απαρτίζεται από τους
παρακάτω:

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

Βασίλείος Μπαρµπούνης του Παναγιώτη

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

Γεώργιος Ασηµακόπουλος του Ιωάννη

Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δηµήτριος ΤρυΦωνόπουλος του Ιωάννη

Με καθήκοντα και αρμοδιότητες όπως περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα
18,19 και 20.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1Η Ιανουαρίου και λήγει την 31Η Δεκεμβρίου
κάθε χρόνου. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης συντάσσεται ισολογισμός και
οικονομικές καταστάσεις, που υπογράφονται από την Διοικούσα επιτροπή που τις
συντάσσει και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

1. Η Εταιρία δεν είναι κερδοσκοπική και για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται
διανομή κερδών με οποιαδήποτε μορφή στα μέλη της, είτε κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας της, είτε μετά τη διάλυσή της.
2. Τα κεφάλαια και γενικότερα η περιουσία της εταιρίας δεν επιτρέπεται να
διανεμηθούν στα μέλη της, αλλά διατίθενται από τα αρμόδια όργανα κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας της για την πραγμάτωση των σκοπών της και για τη
δημιουργία αποθεματικών που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η Εταιρεία λύεται: 1. Εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία των
2/3 των παρόντων.
2. Σε περίπτωση θανάτου, αποχώρησης ή διαγραφής μέλους, η εταιρία δεν λύεται
αλλά συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων μελών, εφόσον ο αριθμός τους είναι
τουλάχιστον δύο (2).
3. Η Εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και μετά τη λύση της, εφόσον
αυτό απαιτείται για τις ανάγκες και το σκοπό της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Κατά την εκκαθάριση το τυχόν απομένον καθαρό υπόλοιπο – ενεργητικό
της εταιρίας, μετά την εξόφληση των χρεών, διατίθεται υποχρεωτικά στο
σύλλογο εθελοντών κοινωνικής κ’ συναισθηματικής στήριξης ανθρώπων με
καρκίνο και των οικογενειών τους « Πνοή Αγάπης».

ΑΡΘΡΟ 25ο

Οι τροποποιήσεις του παρόντος, η είσοδος και διαγραφή μελών, οι
αρχαιρεσίες εκλογής της Δ.Ε. και η συγκρότησή της σε σώμα, γίνονται εγγράφως
και τηρούνται: Α) τα κατά τους φορολογικούς νόμους απαραίτητα βιβλία και
στοιχεία, Β) Βιβλίο πρακτικών και Γενικών Συνελεύσεων και Γ) Βιβλίο πρακτικών
Διοικούσας Επιτροπής.

Το παρόν συντάχθηκε σε οκτώ (8) όμοια πρωτότυπα τα οποία
αναγνώσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλομένους. Το πρώτο θα
κατατεθεί στην αρμόδια Οικονομική Εφορία για νόμιμη χαρτοσήμανση της
σύμβασης, το δεύτερο θα κατατεθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών για τη νόμιμη
δημοσίευσή του και την καταχώρηση στα οικεία βιβλία του, το δε υπόλοιπα θα
διανεμηθούν στα μέλη της εταιρείας και ένα θα παραμείνει προς φύλαξη στην
έδρα της Εταιρίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

  1. Βασίλείος Μπαρµπούνης του Παναγιώτη
  2. Δηµήτριος ΤρυΦωνόπουλος του Ιωάννη
  3. Γεώργιος Ασηµακόπουλος του Ιωάννη
  4. Γεώργιος Λύπας του Δηµητρίου
  5. Ευθυµία Μπάµη του Παναγιώτη
  6. …………………………του …………………. και της ……………..

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ

Το Ελληνικό Κολλέγιο Μαστολογίας είναι ένα επιστημονικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο, με αποστολή την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και την ουσιαστική διαπαιδαγώγηση και ενημέρωση των πολιτών για όλα τα θέματα που αφορούν τον καρκίνο του μαστού  και τις άλλες παθήσεις του μαστού.

Περισσότερα για την αποστολή μας...

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ E.K.M.!

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα εγγραφής του Ε.Κ.Μ. και γίνεται τώρα μέλος της επιστημονικής ομάδας μας.

Φόρμα Εγγραφής..

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ...

Ελληνικό Κολλέγιο Μαστολογίας
Καρνεάδου 3, 10675, Αθήνα
Καλέστε μας στο:
210 7231693
Στείλτε μας e-mail στο:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


GK advertising
Λεωφόρος Κηφισίας 90, 151 25, Μαρούσι
Καλέστε μας στα:
+30 210 8764725
+30 210 8764705

Website: gkad.gr
Στείλτε μας e-mail στο:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Βρίσκεστε εδώ: Home ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Ε. Κ. Μ. Καταστατικό